Souhlas uživatele s licencí
Licenční podmínky GRANO MUSICALIS

Vyhrazujeme si právo kdykoliv upravit dle naší úvahy tyto licenční podmínky a případné servisní poplatky s účinností od data zveřejnění nových Licenčních podmínek GRANO MUSICALIS na sevisní stránce. Vaše průběžné používání této služby zakládá závazný souhlas s těmito Podmínkami, včetně změn nebo úprav, které uděláme. Pokud se nějaká část těchto Podmínek někdy v budoucnu změní tak, že tyto Podmínky nebudou pro vás přijatelné, smíte ukončit používání naší služby GRANO MUSICALIS tak, že nás kontaktujete prostřednictvím formuláře. Dále si vyhrazujeme právo dle naší úvahy omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup do všech nebo do části služeb GRANO MUSICALIS a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, a to i bez předchozího upozornění a bez naší záruky. Můžeme kdykoliv změnit, pozastavit nebo zastavit všechny nebo některé funkce služby GRANO MUSICALIS, včetně dostupnosti některé části služby, databáze nebo obsahu, bez předchozího upozornění a záruky. Vyhrazujeme si právo odstranit všechnen materiál, který vystavíte v naší službě GRANO MUSICALIS z jakéhokoliv důvodu a bez předchozího upozornění a záruky. Naším cílem je zajistit řádný a rychlý průběh služby GRANO MUSICALIS , přesto nemůžeme zaručit, že vaše příspěvky budou dostupné v očekávaném časovém rámci. Neneseme žádnou záruku ani odpovědnost za případné výpadky služby, které jsou způsobeny naší údržbou služby nebo technologií, která tvoří základ této služby, výpadky našeho providera (včetně telekomunikačních, hostingových a energetických providerů), počítačových virů, přírodních pohrom, nebo jiných destrukcí nebo škod na našich zařízeních, způsobených vyšší mocí, válkou, občanskými nepokoji nebo případy, které se vymykají naší kontrole.

Vaše povinnosti

Pokud vystavíte materiál v naší službě GRANO MUSICALIS, vyjadřujete a uznáváte, že: Na nás, našich klientech a licenci nebudou požadovány žádné poplatky ohledně zveřejněného materiálu, který jste publikovali na našich stránkách, včetně poplatků vaší straně od třetí strany, hudnebních nakladatelství, agentů automatických práv, práv společností pořádajících představení, osob, které přispěly nebo se objevily ve Vašich materiálech, těch, kterým platíte licence, svazů nebo spolků; máte plné právo a možnost zapojit do těchto Podmínek a zajistit si souhlas všech třetích stran, licencí a povolení nezbytných pro naplnění těchto Podmínek GRANO MUSICALIS. Materiály, které zveřejníte na našich stránkách nesmí obsahovat "vzorky" nahrávek nebo hudebních kompozicí třetích stran, a nesmí porušovat copyright žádné třetí strany, ani její patent, obchodní tajemství nebo vlastnická práva, práva publikační nebo soukromá nebo morální. Materiály, které zveřejníte nesmí porušovat žádný zákon, ustanovení, vyhlášku nebo nařízení. Materiály, které zveřejníte nesmí být hanlivé, obchodně znevažující, pornografické nebo obscénní a zároveň musí mít křesťanský obsah. Pro publikování na GRANO MUSICALIS musíte mít více než osmnáct let. Při zveřejnění zvukových záznamů nebo hudebních kompozicí nebo jiného audio a/nebo audio-vizuálního obsahu u nás, udělujete GRANO MUSICALIS a dalším projektům GRANO SALIS NETWORK a jeho aktivitám celosvětově neexklusivní licenci pro:
  • veřejnou produkci, veřejné zobrazování a promítání, vysílání, ukládání, editování,změnu, modifikaci, reprodukci, přenos, zhotovení, předávání a synchronizaci s vizuálními obrázky Vašeho materiálu, zcela nebo zčásti, samostatně nebo v kompilaci s obsahem poskytnutým třetí stranou, médii nyní známými nebo později vytvořenými pro účely demonstrace, propagace, nebo sdílení vašich materiálů uživatelům, hledajícím jejich stahování nebo nebo nabytí jiným způsobem a/nebo (ii) ukložení práce v uživatelem ovládané databázi;
  • zpřístupnění Vašeho materiálu jako audio a/nebo video streamy;
  • používání různých obchodních značek, značek služeb nebo obchodních jmen včleněných do Vašich materiálů a používání odkazů na různé osobnosti, jejichž výtvory nebo obrázky Vaše materiály obsahují.


Ochrana Vašeho hesla a přihlašovacích údajů

Souhlasíte s tím, že poskytnete o sobě pravdivé, přesné a aktuální informace tak, jak je požadováno v registračním procesu služby a že budete tyto informace aktualizovat. Nesmíte poskytnout Vaše přihlašovací heslo jiné osobě a nesmíte používat heslo jiné osoby. Jste odpovědný za dodržování utajení svého přihlašovacího účtu hesla. Neautorizovaný přístup do služby GRANO MUSICALIS je porušením těchto licenčních podmínek a porušení zákona.

porušení licence

Pokud zjistíte, že Váš materiál byl zkopírován a zpřístupněn takovým způsobem, který porušuje Vaše intelektuální vlastnická práva, prosíme okamžitě nás kontaktujete. Budeme se takovými případy zabývat individuálně.

Třetí strany a obsah

Tato služba GRANO MUSICALIS obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, které vlastní nebo provozují naši partneři nebo třetí strany. Vaše použití jedné z těchto stránek je předmětem těchto licenčních podmínek, pokud to některá z těchto stránek uvádí. Nemáme kontrolu nad stránkami třetích stran a nejsme zodpovědní za za jakékoliv změny nebo jejich obsah. Zahrnutí některých materiálů do vyhledávání z databáze služby GRANO MUSICALIS nebo odkaz na naše stránky není převodem tohoto materiálu nebo odkazem nebo společností, která vlastní nebo provozuje materiál nebo odkazované stránky.

Vaše chování na GRANO MUSICALIS

Dále z naší strany platí, že určitý materiál, který můžete zveřejnit, se podle našeho uvážení stane dostupným určitým partnerům na celém světě. Pokud zjistíme, že jste manipulovali s daty nebo statistikami pro určité materiály, vyhrazujeme si právo odstranit tento produkt z naší stránky a popř. dalších projektů. Obsha služby GRANO MUSICALIS je určen pro Vaše osobní nekomerční použití. Všechny materiály publikované na GRANO MUSICALIS, včetně fotografiií, grafiky, obrázků, ilustrací, zvukových klipů a flahových animací jsou chráněny copyrightem. Nesmíte je měnit, publikovat, předávat, sdílet v transferech nebo v prodeji, reprodukovat, vytvářet z nich nová díla, promítat nebo jiným způsobem využívat žádný materiál nebo obsah služby GRANO MUSICALIS jak vcelku nebo zčásti. Pokud bude služba GRANO MUSICALIS obsahovat službu nástěnky, chat, zprávy, skupinky, fóra, komunity a/nebo osobní zprávy nebo komunikační služby (souhrnně "Fóra"), souhlasíte s používáním takových fór pouze k posílání a přijímání zpráv a materiálů, které jsou vhodné a vztahující se k tomu kterému fóru. Bez omezení předchozího, souhlasíte, že nebudete (i) pomlouvat, zneužívat, obtěžovat, vyhrožovat nebo jinak znásilňovat zákonná práva druhých; (ii) publikovat, zasílat, uploadovat, distribuovt nebo rozšiřovat nevhodné, profánní, hanlivé, porušující, obscénní, neslušné nebo nezákonné články, názvy, materiály a informace; (iii) nebo programy, které by poškodily používání systému počítače jiné osoby; (iv) reklamy nabo nabídky k prodeji zboží nebo služeb pro komerční účely; (v) stahovat soubory zaslané jinými uživateli fóra, které znáte nebo byste je logicky znát měli, a které v těchto případech nesmějí být legálně distribuovány; (vi) obstarávat nebo předávat přehledy, obsahy, pyramidální schémata nebo řetězce znaků; (vii) falzifikovat nebo mazat jiné autorské kompetence, zákonné nebo jiné řádné oznámení nebo řádné označení nebo značky původu nebo zdroje nebo jiných materiálů obsažených v souboru, který je uploadován; nebo (viii) omezovat nebo zakazovat jinému uživateli používání a užívání fóra. Vyhrazujeme si právo ukončit váš přístup do některého fóra nebo do všech fór kdykoliv bez udání důvodu. Pokud si vyberete uživatelské jméno, které je dle našeho názoru hanlivé, sprosté, obscénní, neslušné nebo by mohlo jiný subjekt naší stránky zneuctít nebo jím opovrhovat, vyhrazjeme si právo bez předchozího upozornění automaticky vaše uživatelské jméno změnit, smazat váš komentář ve fóru, znemožnit Vám přístup do fóra nebo kombinovat tyto možnosti. Pokud budete pokračovat ve výběru takových uživatelských jmen, které vnímáme jako problematické, vyhrazujeme si právo trvale zrušit Váš přístup do fóra i služeb GRANO MUSICALIS. Nebudete používat službu GRANO MUSICALIS pro ilegální činnosti. Používání této služby je předmětem existujících zákonů a zákonných procesů, a nic zde obsažené nám nemůže zabránit vyhovět požadavkům státní moci, soudů a orgánů činným v trestním řízení nebo požadavkům vztahujícím se k Vašemu používání této služby nebo informacím poskytnutým nebo sdíleným u nás s ohledem na takové užívání.

Právní zásady a oznámení

Souhlasíte tímto s tím, že je vyloučeno odškodnění, soudní spor a žaloba na tuto službu, a všechny její zaměstnance, vedoucí, vlastníky, zástupce, informační poskytovatele, projekty a držitele licencí (dále jen "stran") kvůli všem odpovědnostem, ztrátám, nákladům a výdajům (včetně poplatků za právní služby a zastoupení) způsobených jinou stranou v souvislosti s nějakým právního nároku, vzniklým z (1) použití nebo údajného použití Vašehop účtu nebo hesla jinou osobou, která byla nebo nebyla Vámi autorizovaná, (2) právního nároku vzniklým z materiálu, který jste prostřednictvím služby zveejnili, včetně žaloby na ochranu osobnosti za pomluvu, porušení práv na publikování a/nebo soukromí, porušeni copyrightu, zneužití obchodní značky a jiného právního nároku nebo odpovědnosti za obsah, kvalitu, nebo provedení materiálu, který jste zveřejnili na GRANO MUSICALIS. Vyhrazujeme si právo převzít na vlastní níklady exklusivní obhajobu a dohled jakékoliv záležitosti ohledně případného požadavku náhrady škody z Vaší strany, a v takovém případě souhlasíte, že budete spolupracovat s naším právním zástupcem v takovém soudním sporu. Záznam nebo absence záznamu, nebo jiného dokumentu ve vyhledávací databázi služby GRANO MUSIALIS nepředpokládá žádnou záruku nebo ručení z naší strany, pro žádnou společnost, žádný produkt nebo službu, popsanou v takovém dokumentu. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost nebo ručení za přesnost, obsah, kompletnost, legálnost, spolehlivost nebo funkčnost informace nebo materiálu, který je zveřejněn ve výsledcích hledání služby GRANO MUSICALIS. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za smazání, selhání prodeje, chybné dodání nebo pozdní dodání nějaké informace nebo materiálu. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za chybné výsledky stahování nebo pčístupu k jakýmkoliv informacím nebo materiálům na World Wide Web nebo na internetu s použitím výsledků služby vyhledávání GRANO MUSICALIS. NEZARUČUJEME, ŽE TATO SLUŽBA NEBUDE PŘERUĚNA NEBO BEZ CHYBY. DÁLE NEDÁVÁME ŽÁDNOU ZÁRUKU NA VÝSLEDKY, KTERÉ BYLY ZÍSKÁNY UŽÍVÁNÍM TÉTO SLUŽBY NEBO OBSAHU. OBSAH A SLUŽBA JSOU DISTRIBUOVÁNY NA BÁZI "JE TO TAK, JAK JE DOSTUPNÉ". KAŽDÝ MATERIÁL STAŽENÝ NEBO JINAK ZÍSKANÝ PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO SLUŽBY JE VÁMI PŘIJÍMÁN NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A Z VAŠEHO ROZHODNUTÍ A POUZE VY BUDETE ZODPOVĚDNÝ ZA POTENCIÁLNÍ ŠKODY NA VAŠEM POČÍTAČI NEBO ZTRÁTY DAT ZPŮSOBENÝCH STAŽENÍM NĚJAKÉHO TAKOVÉHO MATERIÁLU. NEDÁVÁME ZÁRUKU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ANI EXPLICITNĚ ANI IMPLICITNĚ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ZÁRUKY TITULŮ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO PARTIKULÁRNÍ ÚČELY, S OHLEDEM NA SLUŽBU, ANI OBSAH ANI PRODUKTY NEBO SLUŽBY PRODEJNÍ PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO SLUŽBY. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE PŘEVEZMETE RIZIKO ZA KVALITU A PROVEDENÍ TÉTO SLUŽBY A ZA PŘESNOST AKOMPLETNOST JEJÍHO OBSAHU. NEBUDEME ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO N8SLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM NEBO NEZPŮSOBILOSTÍ POUŹÍVAT TUTO SLUŽBU, JAKOŽ I ZA TO Ž JSME BYLI NA MOŽNOST TAKOVÉTO ŠKODY UPOZORNĚNI. VYHRAZUJEME SI PRÁVO UKONČIT SLUŽBU KDYKOLIV A BEZ UPOZORNĚNÍ. Spory nebo žaloby vzešlé nebo vztahující se k těmto licenčním podmínkám nebo k našim stránkám budou urovnané arbitráží podle pravidel obchodního zákoníku. Všechny takové spory nebo žaloby budou řešeny na individuální bázi a nemohou být slučovány s jiným sporem nebo žalobou jiné strany. Tyto podmínky ustavují veškerou smlouvu mezi Vámi a stranou této služby GRANO MUSICALIS a nahrazují veškeré předchozí písemné nebo ústní úmluvy.